Kantianizmus – Immanuel Kant a jeho filozofia, význam, múdra, riziká

Immanuel Kant, filozof, slávny pre svoje pokusy rozlíšiť, ako môže byť ľudstvo láskavé a cnostné nad rámec chvál a výziev tradičných náboženstiev. Narodil sa v roku 1724 v pobaltskom meste Königsberg. Königsberg bol v tom čase súčasťou Pruska a v teraz je súčasťou Ruska pod názvom Kaliningrad (Královec). Kantovi rodičia žili skromným životom; jeho otec bol remeselník špecializujúci sa na výrobu sediel. Samotný Kant viedol finančne skromný život, pričom túto situáciu riešil s gráciou prostredníctvom skromného životného štýlu. Až v strednom veku si zabezpečil riadnu profesúru, a tým aj skromné finančné pohodlie.

Hlavné Kantove knihy

Kritika čistého rozumu – Immanuel Kant – ide o Kantovo azda najznámejšie dielo. Skúma v ňom vzťah medzi ľudským poznaním a skúsenosťou, čím položil základy modernej epistemológie a metafyziky.

Kritika praktického rozumu – Immanuel Kant – V tomto diele sa Kant zaoberá povahou morálneho konania. Navrhuje myšlienku kategorického imperatívu, ktorý je ústredným pojmom jeho etickej teórie.

Prolegomena ku každej budúcej metafyzike – Immanuel Kant – Ide o stručnejší a čitateľsky prístupnejší úvod do Kantových metafyzických a epistemologických myšlienok. Slúži ako nevyhnutný doplnok Kritiky čistého rozumu.

...

Knihy, ktoré kritizujú Kantianizmus

After Virtue – Alasdair MacIntyre – V tomto zásadnom diele o etike cnosti MacIntyre kritizuje moderné etické teórie vrátane kantovskej etiky. Obhajuje návrat k aristotelovskej etike cnosti ako k ucelenejšiemu a praktickejšiemu etickému systému.

Svet ako vôľa a predstava – Arthur Schopenhauer – Schopenhauer, hoci ovplyvnený Kantom, kritizoval viaceré aspekty Kantovej metafyziky a epistemológie. Navrhol vlastný metafyzický systém, v ktorom je základnou realitou „vôľa“.

Mimo dobro a zlo – Friedrich Nietzsche – Nietzsche ponúka rozsiahlu kritiku tradičnej európskej morálky. Aj keď sa nezameriava výlučne na Kanta, kritizuje kantovské morálne princípy, najmä myšlienku kategorického imperatívu.

Hlavne myšlienky Kantianizmus

 • Syntetické apriórne úsudky: Kant tvrdil, že niektoré poznatky, ako napríklad matematika, sú neempirické a zároveň podstatné, čo spochybňuje tradičné epistemologické rozlišovanie.
 • Fenomény vs. noumena: Kant rozlišoval medzi javmi (svet, ako ho zažívame) a noumenami (svet, ako je sám osebe). Poznanie môžeme mať len o javoch.
 • Kategorický imperatív: V Kantovej morálnej filozofii je ústredným etickým princípom. Možno ho zhrnúť do troch formulácií:
  • Konaj len podľa tej maximy, podľa ktorej môžeš chcieť aj to, aby sa stala všeobecným zákonom.
  • Konaj tak, aby si k človeku, či už vo svojej osobe alebo v osobe kohokoľvek iného, pristupoval vždy súčasne ako k cieľu a nikdy nie iba ako k prostriedku na dosiahnutie cieľa.
  • Konaj tak, akoby si bol vždy zákonodarným členom v univerzálnom kráľovstve cieľov.
 • Morálna povinnosť: Morálka je zakorenená v povinnosti a rozume, nie v dôsledkoch činov alebo emóciách.
 • Autonómia vôle: Vôľa: myšlienka, že racionálne subjekty sa riadia samy a mali by konať podľa vlastného chápania morálnych pravidiel.
 • Transcendentálny idealizmus: Kantovo presvedčenie, že ľudská myseľ zohráva aktívnu úlohu pri štruktúrovaní skúsenosti, pričom tvrdí, že priestor, čas a kauzalita nie sú vlastnosťami vecí ako takých, ale našej skúsenosti s vecami.
 • Antinómie čistého rozumu: Kant sa domnieva, že ide o zjavné rozpory v ľudskom uvažovaní o vesmíre, ako sú otázky o jeho začiatku alebo nekonečnosti, ktoré poukazujú na hranice ľudského rozumu.
 • Morálna viera: Hoci nemôžeme mať poznanie o Bohu, slobode alebo nesmrteľnosti, môžeme mať v ne racionálne odôvodnenú vieru založenú na morálnych dôvodoch.

Kantova rodina a začiatky

Kantova rodina zastávala hlboko náboženské a prísne presvedčenie. Hoci sa Kant sám v neskoršom veku nehlásil k žiadnym tradičným náboženským doktrínam, naďalej si hlboko uvedomoval, ako náboženstvo posilňovalo odolnosť jeho rodičov voči životným útrapám a jeho úlohu pri podpore spoločenskej jednoty a súdržnosti. Kant bol muž krehkej telesnej stavby a skromného vzhľadu, ale jeho spoločenská povaha bola pozoruhodná. Jeho záľuba v spoločenských stretnutiach vyvolávala kritiku jeho rovesníkov. Keď získal prostriedky na organizovanie spoločenských podujatí, stanovil usmernenia pre rozhovor pri svojom stole. Navrhol, aby si hostia na začiatku vymenili najnovšie správy, potom nasledovala významná fáza premyslenej diskusie zameranej na objasnenie dôležitej témy a na záver sa hostia rozveselili, aby odchádzali v dobrej nálade.

Kant zomrel v roku 1804 vo veku 80 rokov v Königsbergu. Svoj život prežil predovšetkým vo svojom rodnom meste, ktoré mal zriedkavo chuť opustiť. Kantov vedecký prínos sa prejavil v období známom ako osvietenstvo. V eseji s názvom „Čo je osvietenstvo?“ uverejnenej v roku 1784 Kant postuloval, že charakteristickým znakom jeho doby je jej stupňujúci sa sekularizmus. Intelektuálne vítal úpadok kresťanskej viery, ale prakticky ho to tiež znepokojovalo. Mal pesimistické názory na ľudskú prirodzenosť, pretože považoval jednotlivcov za vrodene náchylných na skazenie. Toto vnímanie ho motivovalo k tomu, čo sa stalo jeho životným poslaním: nahradiť náboženskú autoritu autoritou rozumu alebo ľudského intelektu.

Kantove názory

Pokiaľ ide o náboženstvo, Kant svoje názory zhrnul do knihy s názvom „Náboženstvo v medziach samotného rozumu“. Tvrdil, že hoci sa historické náboženstvá mýlili v obsahu svojej viery, rozpoznali zásadnú potrebu podporovať etické správanie, ktorá pretrváva. Na tomto pozadí Kant predstavil koncept, ktorý je dnes azda najznámejší – „kategorický imperatív“. Tento zaujímavý pojem bol prvýkrát spomenutý v diele so skľučujúcim názvom „Základy metafyziky mravov“. Kategorický imperatív nariaďuje:

Čo je kantianizmus

Čo Kantova myšlienka naznačuje? Je to v podstate formálna reartikulácia pojmu, ktorý je rozšírený už celé veky, s ktorým sa stretávame vo všetkých veľkých náboženstvách. Kant poskytol vhodnú metódu na posúdenie etiky nejakého konania tým, že si predstavil jeho dôsledky, ak by bolo všeobecne uzákonené a ak by ste boli na jeho konci. Napríklad by ste mohli byť v pokušení vziať niekoľko poznámkových blokov zo skladu v kancelárii, čo je zdanlivo banálny čin. Ak by si však takéto správanie osvojili všetci, úložisko a celá spoločnosť by si vyžadovali zvýšenú bezpečnosť. Podobne, ak sa zapojíte do mimomanželského pomeru a zatajíte túto informáciu partnerovi, môžete sa domnievať, že je to neškodné. Kategorický imperatív sa však stavia proti tomuto postoju, pretože by si vyžadoval prijať predstavu, že by bolo rovnako prijateľné, aby váš partner mal aféry bez vášho vedomia.

Kategorický imperatív je vytvorený na to, aby zmenil našu perspektívu, aby nám umožnil pozerať sa na naše činy menej individuálne a následne uznať niektoré ich nedostatky. Kant ďalej tvrdil, že základnú koncepciu kategorického imperatívu možno preformulovať:

Podľa Kanta zaobchádzanie s človekom ako s cieľom znamená mať na pamäti, že človek má svoj vlastný život, v ktorom hľadá šťastie a naplnenie, a má právo na spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie. Kant tvrdil, že kategorický imperatív je prejavom nášho racionálneho ja. Stelesňuje to, čomu skutočne veríme, keď logicky uvažujeme; je to smernica nášho vlastného intelektu.

Kantianizmus – kategorický imperatív v praxi

Kant svoje myšlienky o kategorickom imperatíve začlenil aj do oblasti politiky. Zastával názor, že prvoradou povinnosťou vlády je zaručiť slobodu. Rozpoznal však vážnu chybu v konvenčnej definícii slobody alebo voľnosti. Nemala by sa chápať libertariánsky ako neobmedzená schopnosť robiť, čo si zaželáme. Skutočne slobodní sme len vtedy, keď konáme v súlade s našou vyššou prirodzenosťou, a zotročení sa stávame vždy, keď podľahneme svojim vášňam alebo vášňam iných, ako to formuloval Kant.

Sloboda teda nie je synonymom absencie vlády a slobodná spoločnosť nie je taká, ktorá ľuďom čoraz viac umožňuje konať podľa ich chúťok. Naopak, je to spoločnosť, ktorá pomáha každému, aby sa stal racionálnejším. Ideálny štát je odrazom racionálneho prvku, ktorý je nám všetkým vlastný. Riadi sa na základe všeobecne platnej vôle, v rámci ktorej si každý môže užívať slobodu. V dôsledku toho je vláda vo svojej ideálnej podobe vonkajším, inštitucionálnym stelesnením najlepších aspektov nás samých.

Spočiatku sa môže zdať neočakávané, že v roku 1793 Kant vydal významnú publikáciu o estetike a umení s názvom „Kritika súdnosti“. Pre filozofa, ktorý sa zväčša zaoberal politikou a etikou, by sa to mohlo zdať ako nezvyčajný odklon. Kant však tvrdil, že jeho pohľad na umenie a krásu tvorí základ celej jeho filozofickej ideológie.

Kantov boj medzi povinnosťou a pôžitkom

...

Kant veril, že život zahŕňa neustály boj medzi naším ušľachtilým ja a našimi vášňami, medzi povinnosťou a pôžitkom. Krása, ktorá pre Kanta zahŕňala najmä ruže, vinič, jablone a vtáky, nás uchvacuje skutočne osobitým a významným spôsobom. Pôsobí ako pripomienka a zároveň katalyzátor nášho ušľachtilého ja. Na rozdiel od mnohých iných aspektov nášho života je naše vnímanie krásy, povedané Kantovým výrazom, „nezainteresované“. Odvádza nás od našich obmedzených, egocentrických záujmov rozkošným, očarujúcim spôsobom. Bez toho, aby to bolo drsné alebo náročné. Krása prírody dôsledne slúži ako jemný, ale vytrvalý odraz našej spoločnej univerzálnej existencie. Krásny kvet má rovnakú príťažlivosť pre unaveného poľnohospodárskeho robotníka ako pre princa. Elegantný let lastovičky je rovnako očarujúci pre dieťa ako pre najerudovanejšieho profesora.

Podľa Kanta je úlohou umenia obsiahnuť najkritickejšie etické koncepcie. Je to prirodzený vývoj filozofie. Kant tvrdil, že netreba sa neustále zaoberať umením, aby sme mali úžitok z živých zobrazení a nezabudnuteľných symbolov cnostného správania. Tým udržiavali naše nepoddajné sklony na uzde.

Kant písal knihy zložité, teoretické a vysoko myšlienkové. Napriek tomu v nich načrtol mimoriadne dôležitú úlohu, ktorá je aktuálna dodnes. Snažil sa pochopiť, ako možno posilniť vyššie, racionálnejšie stránky našej prirodzenosti, aby dôsledne zvíťazili nad našimi vrodenými chybami a egocentrizmom. Kant to vnímal tak, že sa podieľal na úsilí vybudovať sekulárnu, racionálnu obdobu toho, o čo sa náboženstvá, hoci nedokonale, vždy usilovali – viesť nás k dobru.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.