Zásady ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Michal Hudcovič HUDCOVIE

Družby 4196/52, 92101 Piešťany,
Okresný úrad Piešťany;
Číslo živnostenského registra: 230-21701
IČO: 53289943
DIČ: 1126778367

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
email: web@stryko.sk

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 1. Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 2. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov)podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 1. Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 2. Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním, zlepšovaním a analyzovaním e-shopu,
 3. zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, cloudových služieb a analytických služieb.

V.I DODÁVATELIA SLUŽIEB STRYKO.SK

Dodávatelia analytických služieb a služieb spojených s tvorbou a hospodárením sociálnych sietí a komunít fanúšikov, zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na iných webových stránkach. Jedná sa o služby, ktoré nám pomáhajú v zdokonaľovaní nami poskytovaných služieb, vzhľadu a funkčnosti našej webovej stránky.

V určitých prípadoch sa ukladajú „súbory cookie“. Viac informácií a konkrétne spôsoby pužívania súborov cookie sa nachádzajú v dokumente zásady používania súborov cookie TU.

1. Google Analytics

a) Popis a rozsah spracúvania údajov

Táto webová stránka využíva službu „Google Analytics“, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) na analýzu používania webovej stránky používateľmi. Daná služba používa „súbory cookie“ – textové súbory uložené vo vašom počítači. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa obvykle odosielajú na server spoločnosti Google, kde sa uchovávajú.

Na tejto webovej stránke sa používa anonymizácia adries IP. Adresy IP používateľov v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru sa skracujú. Toto skracovanie eliminuje osobný odkaz na adresu IP. V rámci zmluvy o spracovaní údajov v súvislosti s objednávkami, ktorú sme uzatvorili so spoločnosťou Google, spoločnosť Google využíva zhromaždené informácie na analýzu používania a aktivity webovej stránky a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním internetu.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávok.

c) Účel spracúvania údajov

Spoločnosť Google využíva tieto informácie v našom mene na analýzu používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Adresa IP odoslaná prehliadačom prostredníctvom služby Google Analytics sa nespája so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google.

d) Doba uchovávania

Spoločnosť Google uchováva dané údaje po dobu 26 mesiacov. Pre skrátené formy adries IP sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

e) Námietky a odstránenie údajov

Máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie vo svojom zariadení tak, že primerane nakonfigurujete prehliadač. Ak váš prehliadač nepovoľuje súbory cookie, neexistuje žiadna záruka, že budete mať neobmedzený prístup ku všetkým funkciám tejto webovej stránky. Okrem toho môžete použiť doplnok prehliadača na zabránenie toho, aby sa informácie získané prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej adresy IP) odosielali spoločnosti Google. A aby ich táto spoločnosť používala. Nasledujúci odkaz vás presmeruje na požadovaný doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2. Google Maps

Naše webové stránky používajú mapy od spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Keď otvoríte niektorú z našich stránok s príslušnou mapou, obsah mapy sa načíta zo serverov spoločnosti Google. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, spoločnosť Google môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Službu Google Maps používame v záujme zrozumiteľného zobrazenia našich služieb. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

3. Pinterest

Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Obsah serverov Pinterest sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu Pinterest, spoločnosť Pinterest môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

4. YouTube

Naše webové stránky využívajú videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Aplikujeme pritom možnosť „vylepšeného režimu ochrany údajov“, ktorý sprístupnila služba YouTube. Načítaním jednej z našich stránok cez video služby YouTube sa načíta obsah zo služby YouTube. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube má možnosť skombinovať vaše správanie pri prehliadaní s inými údajmi. Používanie videí od spoločnosti YouTube slúži na to, aby sme zabezpečili zrozumiteľné zobrazenie našich služieb. Uplatňujú sa pritom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/.

5. Facebook

Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, alebo spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ak bývate v EÚ (ďalej len „spoločnosť Facebook“).

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom Facebooku a o vašich právach a možnostiach ochrany osobných údajov nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. Ak potrebujete konkrétne a podrobné informácie o kóde Facebook Pixel a o tom, ako funguje, navštívte sekciu pomoci Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Túto funkciu môžete vypnúť ako je uvedené na adrese https://sk-sk.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink alebo na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads. K tomuto kroku je potrebné, aby ste boli prihlásený na Facebook.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v Zákone máte

 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 7. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisko osobných údajov v listinnej podobe
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2023