Dualizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Čo je dualizmus? Všeobecne povedané, dualizmus je teória, ktorá predpokladá existenciu dvoch neredukovateľných prvkov alebo entít v realite. Zatiaľ čo vo filozofii je dualizmus rozšírenejší, vo vede je jeho prítomnosť relatívne menej výrazná.

V metafyzike sa dualizmus vzťahuje na presvedčenie, že realita zahŕňa dve odlišné sféry: materiálnu alebo fyzickú a nemateriálnu alebo duchovnú. Metafyzický dualizmus teda predstavuje pohľad na realitu pozostávajúcu z fyzických tiel a nefyzických myslí.

Myseľ a telo v dualizme

V rámci filozofie mysle dualizmus tvrdí, že myseľ a telo sú zásadne odlišné typy substancií a môžu existovať nezávisle od seba. Príkladom tejto myšlienky je model filozofie mysle Reného Descarta. Ten považuje myseľ a telo za samostatné substancie, pričom myseľ je nerozšírená mysliaca entita a telo je rozšírená nemysliaca entita.

...

Dualizmus sa odlišuje od monizmu, filozofickej doktríny, ktorá predpokladá jednotnú realitu riadenú jediným súborom zákonov, a od pluralizmu, podľa ktorého realitu tvoria viaceré druhy substancií.

Korene filozofa Platóna

V západnej filozofii má dualizmus korene v dielach slávneho starogréckeho filozofa Platóna. Platónova teória foriem navrhuje, že všetko, čo existuje v hmotnom svete, je len kópiou alebo tieňom skutočnej reality, ktorá sa nachádza v ríši foriem. Formy sa vzťahujú na abstraktné, dokonalé, nemenné pojmy alebo ideály, ktoré presahujú čas a priestor. A ktoré možno pochopiť len intelektuálnymi prostriedkami.

Platónov dualistický rámec neskôr oživili myslitelia v 17. a 18. storočí, najmä významný otec modernej filozofie René Descartes. Descartes argumentoval základným rozdielom medzi mysľou a telom ako samostatnými substanciami schopnými nezávislej existencie.

Dualizmus a iné filozofie

Dualizmus je v protiklade k iným filozofiám a ideológiám predovšetkým preto, že predpokladá existenciu dvoch základných a často protikladných princípov alebo substancií. Zatiaľ čo monizmus tvrdí, že existuje len jedna základná substancia alebo realita, dualizmus trvá na dualite mysle a tela alebo duchovného a materiálneho. Materializmus, ďalšia filozofia, tvrdí, že všetko je hmotné alebo fyzické. Popiera tak existenciu nehmotných alebo duchovných entít, ktoré predpokladá dualizmus. Na druhej strane idealizmus verí, že realita je v podstate mentálna alebo duchovná, čím spochybňuje dualizmom presadzované rozdelenie na materiálne a nemateriálne. Okrem toho, zatiaľ čo dualizmus rozlišuje medzi dvoma odlišnými sférami, pluralizmus zavádza myšlienku, že existuje viacero substancií alebo realít. Keď teda skúmame dualizmus spolu s týmito ďalšími filozofickými postojmi, je zrejmý jeho jedinečný dôraz na dvojaké princípy.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.