Agnosticizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Čo je agnosticizmus? Etymologicky pochádza pojem „agnosticizmus“ z gréckeho slova „agnostos“, čo znamená „nepoznateľný“. Prísne vzaté, agnosticizmus je presvedčenie, že ľudia nemôžu mať vedomosti o ničom, čo presahuje javy ich osobných skúseností. Agnosticizmus je v podstate náboženská a filozofická doktrína. Tvrdí, že existencia Boha, božstva alebo nadprirodzena nie je známa alebo poznateľná s absolútnou istotou.

Metafyzická spoločnosť

Stojí za zmienku, že termín „agnosticizmus“ verejne použil v roku 1869 na stretnutí Metafyzickej spoločnosti v Londýne Thomas Henry Huxley, britský biológ a zástanca darwinovskej evolúcie. Tento termín vytvoril ako vhodné označenie pre svoj vlastný postoj. Uviedol pritom, že kontrastuje s historickým gnostikom, ktorý si nárokoval rozsiahle vedomosti o záležitostiach, o ktorých sám Huxley zostal neinformovaný.

Dva základné princípy

Vedci uznávajú, že agnosticizmus môže byť filozofický aj doktrinálny, vzťahujúci sa na veriacich aj ateistov. Z filozofického hľadiska je agnosticizmus založený na dvoch základných princípoch. Prvý princíp je epistemologický a pri získavaní poznatkov o svete sa opiera o empirické a logické prostriedky. Druhý princíp je morálny. Ten tvrdí, že máme etickú povinnosť nevyslovovať tvrdenia a netvrdiť myšlienky, ktoré nemajú dostatočné dôkazy alebo logickú podporu. Preto ak jednotlivec nemôže tvrdiť, že vie alebo má absolútnu istotu o existencii bohov, môže sa právom označiť za agnostika. Zároveň môže tvrdiť, že tvrdenie o definitívnej existencii alebo neexistencii bohov je na základe súčasného poznania morálne neospravedlniteľné.

...

Agnostik môže byť teista aj kresťan

Robert Flint však vo svojej knihe s názvom Agnosticizmus z roku 1903 objasnil, že agnosticizmus je správne teóriou o poznaní, nie konkrétne o náboženstve. Teista alebo kresťan môže byť agnostikom, zatiaľ čo ateista agnostikom byť nemusí. Ateista môže existenciu Boha popierať s dogmatickou istotou, čo nie je agnosticizmus. A naopak, ateista môže odmietnuť uznať existenciu Boha pre nedostatok vnímaných dôkazov a neplatných argumentov na jeho podporu, čo predstavuje skôr kritický ateizmus než agnosticizmus. Ateista môže zastávať aj agnostické názory, pretože je bežné, že jednotlivci uznávajú svoje obmedzené vedomosti a zároveň si zachovávajú silné presvedčenie založené na viere.

Agnosticizmus nie je alternatíva

Je nevyhnutné si uvedomiť, že agnosticizmus nie je alternatívnym alebo prechodným postojom medzi ateizmom a teizmom; je to samostatná záležitosť kompatibilná s oboma. Okrem toho tí, ktorí sa považujú buď za ateistov, alebo za teistov, sa stále môžu oprávnene označovať za agnostikov. Napríklad mnohí teisti pevne veria vo svoju vieru, ale uznávajú, že ich presvedčenie je založené skôr na viere než na absolútnom, nespochybniteľnom poznaní. Okrem toho sú prvky agnosticizmu zjavné u každého teistu, ktorý považuje svojho boha za nepochopiteľného alebo pôsobiaceho záhadným spôsobom, čo odhaľuje zásadný nedostatok vedomostí o povahe jeho viery.

Okrem filozofického a doktrinálneho agnosticizmu, ktorý sa vzťahuje na veriacich aj ateistov, existuje niekoľko špecifických typov agnosticizmu vrátane silného agnosticizmu, mierneho agnosticizmu, pragmatického agnosticizmu, apatického agnosticizmu, agnostického teizmu, agnostického ateizmu a samotného agnosticizmu.

Tvrdý agnosticizmus

Silný agnosticizmus, známy aj ako tvrdý agnosticizmus, uzavretý agnosticizmus, prísny agnosticizmus, absolútny agnosticizmus alebo epistemologický agnosticizmus, tvrdí, že existenciu alebo neexistenciu bohov nemožno poznať vzhľadom na naše prirodzené obmedzenia pri overovaní skúseností, ktoré presahujú subjektívne skúsenosti.

Mierny agnosticizmus, nazývaný aj slabý agnosticizmus, mäkký agnosticizmus, otvorený agnosticizmus, empirický agnosticizmus alebo časový agnosticizmus, predpokladá, že existencia alebo neexistencia bohov je v súčasnosti neznáma, ale nie nevyhnutne nepoznateľná. Preto sa úsudok odkladá, kým nebudú k dispozícii ďalšie dôkazy.

Pragmatický agnosticizmus tvrdí, že neexistuje definitívny dôkaz o existencii alebo neexistencii bohov. Z tohto pohľadu agnostici tvrdia, že človek si nemôže byť istý existenciou bohov, a ak aj existujú, zdá sa, že sa o vesmír alebo jeho obyvateľov nezaujímajú, čím sa táto otázka stáva do značnej miery akademickou.

Apatetický agnosticizmus tvrdí, že hoci neexistuje dôkaz o existencii alebo neexistencii bohov, zdá sa, že prípadní bohovia sú voči vesmíru alebo jeho obyvateľom ľahostajní. V dôsledku toho sa táto otázka stáva nepodstatnou.

Agnostický teizmus, známy aj ako náboženský agnosticizmus, sa vzťahuje na vieru v existenciu bohov bez nároku na isté poznanie.

Agnostický ateizmus spája ateizmus a agnosticizmus. Predstavuje filozofický postoj, podľa ktorého človek neverí v existenciu žiadneho božstva. Ale uznáva, že existencia božstva je buď nepoznateľná, alebo v súčasnosti neznáma.

Treba ucelenú definíciu boha

Napokon agnosticizmus označuje názor, že pred zmysluplnou diskusiou o otázke existencie alebo neexistencie Boha treba predložiť ucelenú definíciu Boha. Ak zvolená definícia nie je koherentná, agnostici zaujímajú nekognitivistický postoj. Považujú pritom existenciu Boha za nezmyselnú alebo za takú, ktorá sa nedá empiricky overiť. Niektorí filozofi tvrdia, že ateizmus aj agnosticizmus sú nezlučiteľné s agnosticizmom. Tvrdia pritom, že akceptujú zmysluplnú tézu o existencii Boha, o ktorej možno diskutovať za alebo proti.

Zhrnutie

Agnosticizmus zahŕňa rôzne perspektívy a môže byť filozofický aj doktrinálny. Zdôrazňuje obmedzenosť ľudského poznania, pokiaľ ide o existenciu bohov alebo nadprirodzena. Agnostici uznávajú dôležitosť empirických dôkazov a logického uvažovania, pričom uznávajú možné medzery v chápaní. Agnosticizmus sa neobmedzuje na konkrétny náboženský alebo filozofický postoj. Pretože ho možno nájsť medzi veriacimi aj ateistami, pričom poskytuje alternatívny pohľad na otázky týkajúce sa existencie bohov.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.