Denial of Service (DoS) útok – význam, riziká, ochrana, riešenie

Útok typu DoS (Denial of Service) je škodlivý pokus o narušenie bežnej prevádzky cieľového servera, služby alebo siete zahltením cieľa alebo jeho okolitej infraštruktúry záplavou internetovej prevádzky. Je to ako digitálna dopravná zápcha blokujúca diaľnicu, ktorá bráni bežnej prevádzke doraziť do požadovaného cieľa.

Účel a vplyv útokov DoS

Cieľom útokov DoS je zneprístupniť online služby a spôsobiť tak ich výrazné narušenie. Tieto útoky môžu mať vplyv na podniky aj používateľov, čo vedie k finančným stratám, narušeniu dôvery zákazníkov a poškodeniu dobrého mena značky.

Typy útokov DoS

Tradičné útoky DoS

Tradičné útoky DoS sa uskutočňujú z jedného internetového pripojenia a často zahlcujú sieť alebo zdroj paketmi, požiadavkami alebo chybnými paketmi.

Útoky DDoS (Distributed Denial of Service)

Útoky DDoS vychádzajú zo siete infikovaných počítačov, známych ako botnety. Vďaka tejto distribuovanej povahe sú útoky DDoS silnejšie a ťažšie sa zastavujú.

Útoky na zosilnenie

Amplifikačné útoky využívajú šírku pásma siete, pričom využívajú malý počet prichádzajúcich požiadaviek na spustenie oveľa väčšieho počtu odpovedí na cieľ.

Útoky typu Zero-Day

Zero-Day útoky využívajú doteraz neznáme zraniteľnosti, čo ich robí obzvlášť nebezpečnými, pretože v čase útoku nemusí byť známa žiadna obrana.

Ako fungujú útoky DoS

Zahltenie cieľových zdrojov

Útoky DoS často fungujú tak, že zahltia cieľ nadmerným množstvom požiadaviek, čím znemožnia serveru odpovedať na legitímnu prevádzku.

Využívanie zraniteľností

Útočníci využívajú známe alebo neznáme zraniteľnosti softvéru a hardvéru, čím spôsobia pád alebo nefunkčnosť systému.

Zaplavujúce útoky

Pri útokoch typu Flood sa na cieľ posiela obrovské množstvo paketov. Môže sa to uskutočniť rôznymi metódami, ako sú záplavy SYN, záplavy UDP a iné.

Útoky na aplikačnej vrstve

Útoky na aplikačnú vrstvu sa zameriavajú na vrstvu, v ktorej webové servery generujú webové stránky a odpovedajú na požiadavky HTTP, čím narúšajú služby na vyššej úrovni.

Bežné techniky útokov DoS

Zaplavenie pingom

Pri ping flood dochádza k zahlteniu servera paketmi ICMP Echo Request (ping), čo ho núti odpovedať na každý paket a spotrebúva jeho zdroje.

SYN Flood

Útoky SYN flood využívajú sekvenciu spojenia TCP, známu ako trojcestné podanie, tým, že nedokončia podanie a ponechajú spojenia napoly otvorené.

Záplava UDP

Pri útoku UDP flood útočník posiela veľké množstvo paketov UDP na náhodné porty vzdialeného hostiteľa, čím spôsobí, že hostiteľ opakovane kontroluje, či na danom porte počúvajú aplikácie, a odpovedá paketmi ICMP Destination Unreachable.

Záplava HTTP

Útoky HTTP flood odosielajú požiadavky HTTP na webový server s cieľom vyčerpať zdroje servera pri spracovaní týchto požiadaviek.

Zosilnenie DNS

Útoky DNS Amplification zahŕňajú odosielanie požiadaviek na servery DNS s podvrhnutou IP adresou (obete), čo vedie k záplave odpovedí DNS smerujúcich na obeť.

Ciele útokov DoS

Webové lokality a webové služby

Obľúbené webové lokality a webové služby sú častým cieľom, pretože ich výpadky môžu byť výrazne viditeľné a mať výrazný vplyv.

Online herné servery

Servery online hier sú často terčom útokov s cieľom narušiť služby a ovplyvniť zážitok hráčov.

Cloudové služby

Útoky na cloudové služby môžu mať rozsiahle účinky vzhľadom na počet podnikov a používateľov, ktorí sa spoliehajú na cloudovú infraštruktúru.

Poskytovatelia internetových služieb (ISP)

Poskytovatelia internetových služieb sú tiež terčom útokov s cieľom narušiť internetové služby pre veľký počet používateľov alebo ovplyvniť iné služby hostované poskytovateľom internetových služieb.

Kritická infraštruktúra

Útoky DoS na kritickú infraštruktúru, ako sú energetické siete alebo komunikačné siete, predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a verejnú bezpečnosť.

Zmiernenie útokov DoS

Analýza sieťovej prevádzky

Analýza sieťovej prevádzky pomáha pri identifikácii a zmierňovaní útokov DoS tým, že odhalí neobvyklé vzory alebo nárasty v prevádzke.

Obmedzovanie rýchlosti a filtrovanie prevádzky

Implementácia obmedzovania rýchlosti a filtrovania prevádzky môže pomôcť pri riadení toku dát a blokovaní škodlivej prevádzky.

Siete na doručovanie obsahu (CDN)

Používanie sietí CDN môže rozložiť záťaž, čím sa sťaží výrazný vplyv útokov DoS na jeden bod siete.

Systémy na detekciu anomálií

Systémy na detekciu anomálií monitorujú neobvyklú aktivitu, ktorá by mohla znamenať útok, a umožňujú tak rýchlu reakciu.

Plány reakcie na incidenty

Existencia plánu reakcie na incidenty zabezpečuje, že organizácia dokáže rýchlo a účinne reagovať na útok DoS.

Dôsledky útokov DoS v reálnom svete

Narušenie služieb

Útoky DoS môžu spôsobiť výrazné narušenie služieb, čo má vplyv na poskytovateľa služieb aj ich používateľov.

Finančné straty

Finančné dôsledky útokov DoS môžu byť značné, vrátane strát v podnikaní, nákladov na odškodnenie a výdavkov na zmiernenie následkov útoku.

Poškodenie reputácie

Úspešný útok DoS môže poškodiť povesť podniku, znížiť dôveru zákazníkov a potenciálne viesť k strate klientov.

Právne dôsledky

Ak sú počas útoku DoS ohrozené údaje zákazníkov, môže to mať právne dôsledky, najmä podľa zákonov o ochrane údajov, ako je GDPR.

Obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti

Útoky na kritickú infraštruktúru môžu vyvolávať obavy o národnú bezpečnosť, pričom sa zdôrazňujú

dôležitosť spoľahlivých opatrení kybernetickej bezpečnosti.

Zhrnutie

Útoky typu Denial of Service predstavujú v digitálnom svete vážnu hrozbu, ktorá môže spôsobiť rozsiahle narušenie a značné škody. Pochopenie ich povahy, potenciálnych cieľov a stratégií zmierňovania je pre kybernetickú bezpečnosť kľúčové.

Časté otázky o DOS útoku

Aký je rozdiel medzi útokom DoS a útokom DDoS?
Hlavným rozdielom je zdroj útoku. Útok DoS zvyčajne pochádza z jedného zdroja, zatiaľ čo útok DDoS pochádza z viacerých zdrojov, čo ho robí silnejším a náročnejším na boj.

Ako sa môžu organizácie pripraviť na útoky DoS a brániť sa proti nim?
Organizácie sa môžu pripraviť zavedením spoľahlivých bezpečnostných opatrení, ako sú firewally, systémy na detekciu narušenia a pravidelné bezpečnostné audity, spolu so školeniami zamestnancov a plánovaním reakcie na incidenty.

Existujú nejaké varovné signály, že prebieha útok DoS?
Medzi varovné signály patrí nezvyčajne pomalý výkon siete, nedostupnosť konkrétnej webovej stránky alebo nemožnosť prístupu na akúkoľvek webovú stránku.

Môžu sa útoky DoS zamerať na jednotlivcov, alebo sú primárne zamerané na organizácie?
Hoci organizácie sú častejším cieľom kvôli potenciálu väčšieho dopadu, cieľom môžu byť aj jednotlivci, najmä ak majú významnú online prítomnosť alebo v prípadoch osobnej pomsty.

Ako útočníci ovládajú botnet pri útoku DDoS?
Útočníci ovládajú botnety pomocou príkazových a riadiacich (C&C) serverov, prostredníctvom ktorých posielajú infikovaným zariadeniam (botom) pokyny na vykonanie útoku.

Aké sú právne dôsledky pre osoby zapojené do vykonávania útokov DoS?
Vykonávanie útokov DoS môže viesť k obvineniam z trestných činov vrátane kyberterorizmu, neoprávneného prístupu do počítačových systémov a spôsobenia úmyselného poškodenia počítačových sietí, pričom hrozí väzenie a pokuty.

Existujú nejaké etické spôsoby použitia techník útokov DoS na testovanie alebo bezpečnostný výskum?
Medzi etické spôsoby použitia techník DoS patrí testovanie prienikov a hodnotenie zraniteľností, ktoré sa vykonáva s povolením a pomáha posilniť obranu siete proti takýmto útokom.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.