Humanizmus – viera v dôstojnosť a hodnotu človeka, význam, riziká

Humanizmus je filozofický postoj, ktorý podporuje vieru v prirodzenú dôstojnosť a hodnotu človeka. Tvrdí, že ľudia majú schopnosť objavovať pravdy o svete a svojom mieste v ňom prostredníctvom rozumu a vedeckej metódy.

Humanizmus tiež kladie dôraz na vieru v ľudskosť a záväzok budovať súcitnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Humanisti sú zvyčajne nenáboženskí jednotlivci, ktorí vnímajú vesmír ako čisto prirodzený jav bez akýchkoľvek nadprirodzených prvkov.

V dôsledku toho humanisti pristupujú k svetu z pozície zakorenenej v rozume a vedeckej metóde. Tento naturalistický a vedecký svetonázor má hlboké dôsledky na to, ako humanisti vnímajú ľudskú osobu.

Na jednej strane humanisti vnímajú človeka ako neoddeliteľnú súčasť širšieho rozsahu prírody. Ľudská osoba je pre nich jednoducho pozemská bytosť, ktorej existencia je výsledkom bezúčelných prírodných procesov, ktoré sa odohrali počas rozsiahleho obdobia zmien a vývoja.

Humanisti tak nachádzajú vo svete pocit spolupatričnosti a známosti. Ako výstižne vyjadril Andrew Karsen, vesmír, ako ho vnímame našimi zmyslami, sa predstavuje ako prírodný jav riadený pozorovateľnými princípmi, ktoré možno pochopiť, predvídať a opísať. Toto je vesmír, ktorý obývajú humanisti.

Na druhej strane, keďže humanisti považujú človeka za neoddeliteľnú súčasť prírody a svoju existenciu vnímajú ako dôsledok bezúčelných prírodných procesov, odmietajú predstavu zmysluplného života formovaného božskými plánmi.

Pre humanistov je predstava účelného života riadeného vyššou mocou nepredstaviteľná. Namiesto toho uznávajú, že jediným cieľom a zmyslom života sú tie, ktoré si vytvorili ľudia sami.

V dôsledku toho v humanizme jednotlivci preberajú zodpovednosť za definovanie vlastného zmyslu života, stanovenie vlastných cieľov a prisúdenie zmyslu svojej existencii.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.