Čo je DCF hodnotové investovanie podľa discounted cash flow

Pri investovaní na akciovom trhu možno zvážiť mnoho rôznych stratégií. Jedna z takýchto stratégií sa nazýva DCF hodnotové investovanie.

Investovanie s do akcií s DCF hodnotou spočíva vo vyhľadávaní spoločností, ktoré sú v súčasnosti trhom podhodnotené. Tieto spoločnosti môžu mať solídne finančné výsledky, stabilné peňažné toky (cash flow) a potenciál rastu, ale trh z nejakého dôvodu ešte nerozpoznal ich hodnotu.

Rizikom je, že môžu byť v iných problémoch. Napríklad majú súdne spory, problémy v manažmente, problémy vo výrobe, konkurenčnú nevýhodu alebo problémy so zadlženosťou.

Analýza DCF zahŕňa odhad budúcich peňažných tokov spoločnosti a ich následné diskontovanie na súčasnú hodnotu. To môže investorom poskytnúť predstavu o „skutočnej“ hodnote spoločnosti a o tom, či je v súčasnosti trhom podhodnotená.

Príklad DCF

Povedzme napríklad, že chceš investovať do spoločnosti s názvom ABC Corp. Po vykonaní analýzy DCF zistíš, že spoločnosť má hodnotu 50 USD za akciu. Súčasná trhová cena spoločnosti ABC Corp je však len 40 USD za akciu. To by naznačovalo, že trh ešte nepoznal skutočnú hodnotu spoločnosti ABC Corp a môže ísť o dobrú investičnú príležitosť.

DCF hodnotové investovanie do akcií môže byť dobrou stratégiou pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobý rast a hodnotu. Je však dôležité poznamenať, že táto stratégia si vyžaduje veľa prieskumu a analýzy a nemusí byť vhodná pre všetkých investorov. Ako pri každej investičnej stratégii, aj tu existujú riziká a investori by mali vždy pred investovaním do akejkoľvek spoločnosti vykonať náležitú analýzu.

Výpočet DCF

Model „Discounted Free Cash Flow“ resp. diskontovaných voľných peňažných tokov (DCF ) je metóda oceňovania, ktorá odhaduje vnútornú hodnotu investície na základe súčasnej hodnoty jej očakávaných budúcich peňažných tokov diskontovaných požadovanou mierou návratnosti.

Matematickú rovnicu hodnoty DCF možno vyjadriť takto:

Hodnota DCF = (voľný peňažný tok / (1 + diskontná sadzba) ^ rok) + (voľný peňažný tok / (1 + diskontná sadzba) ^ rok 2) + … + (voľný peňažný tok / (1 + diskontná sadzba) ^ rok n)

DCF Value = (Free Cash Flow / (1 + Discount Rate) ^ Year) + (Free Cash Flow / (1 + Discount Rate) ^ Year 2) + … + (Free Cash Flow / (1 + Discount Rate) ^ Year n)

kde:

Voľný peňažný tok (FCF) je objem peňažných prostriedkov vygenerovaných investíciou v danom roku.
Diskontná sadzba je miera návratnosti, ktorú požaduje investor, aby investoval do podniku, upravená o riziko.
Rok je rok diskontovaného peňažného toku.
Rok n je posledný rok očakávaných peňažných tokov.
Táto rovnica sumarizuje súčasnú hodnotu všetkých očakávaných budúcich peňažných tokov generovaných investíciou a poskytuje ocenenie investície, ktoré možno porovnať s jej trhovou cenou a určiť, či je nadhodnotená alebo podhodnotená.

Zhrnutie DCF

DCF hodnotové investovanie do akcií spočíva v hľadaní spoločností, ktoré sú trhom podhodnotené a môžu mať silný potenciál rastu. Pomocou analýzy DCF môžu investori odhadnúť „skutočnú“ hodnotu spoločnosti a určiť, či ide o dobrú investičnú príležitosť. Hoci táto stratégia nemusí byť vhodná pre všetkých investorov, môže byť cenným nástrojom pre tých, ktorí hľadajú dlhodobý rast a hodnotu na akciovom trhu.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.