Akcia – podiel spoločnosti – čo to je, význam, výhody, riziká

Akcia spoločnosti je vlastnícka jednotka v spoločnosti alebo finančnom aktíve. Predstavuje časť celkového vlastného imania alebo vlastníctva v spoločnosti a oprávňuje akcionára na časť aktív a zisku spoločnosti. Tu je komplexný sprievodca, ktorý vám pomôže pochopiť, čo je to podiel spoločnosti.

1. Vlastníctvo a podiel na základnom imaní

Práva akcionára

 • Vlastníctvo podielu v spoločnosti dáva akcionárovi podiel na úspechu spoločnosti.
 • Akcionári majú často hlasovacie práva, ktoré im umožňujú ovplyvňovať rozhodnutia spoločnosti.
...

Typy akcií

 • Kmeňové akcie: Poskytujú hlasovacie práva, ale majú nižšiu prioritu pri získavaní dividend alebo majetku v prípade likvidácie spoločnosti.
 • Uprednostnené akcie: Často neposkytujú hlasovacie práva, ale majú vyšší nárok na dividendy a aktíva.

2. Akcie a trh s akciami

Nákup a predaj akcií

 • S akciami sa často obchoduje na burzách cenných papierov, kde ich investori môžu kupovať a predávať.
 • Cena akcie sa mení na základe ponuky a dopytu, výkonnosti spoločnosti a podmienok na trhu.

Dividendy

 • Niektoré spoločnosti rozdeľujú časť svojich ziskov akcionárom prostredníctvom dividend, ktoré sa zvyčajne vyplácajú na akciu.

3. Emisia akcií

Prvá verejná ponuka akcií (IPO) – Initial Public Offering

 • IPO je situácia, keď spoločnosť prvýkrát ponúka svoje akcie verejnosti.
 • To umožňuje spoločnosti získať kapitál od širokej základne investorov.

Dodatočná emisia akcií

 • Spoločnosti môžu neskôr emitovať dodatočné akcie, aby získali viac kapitálu, čo môže zriediť percentuálny podiel vlastníctva existujúcich akcionárov.

4. Hodnota pre akcionárov

Zhodnotenie a návratnosť investícií

 • Akcionári môžu mať prospech zo zhodnotenia ceny akcií v priebehu času.
 • Akcie môžu byť lukratívnou investíciou, ak spoločnosť dosahuje dobré výsledky.

Riziká

 • Investovanie do akcií so sebou prináša aj riziká, pretože hodnota akcie môže klesnúť, ak spoločnosť alebo trh dosahujú slabé výsledky.

5. Rozdelenie a spätné odkúpenie akcií (buybacks)

Rozdelenie akcií

 • Spoločnosti môžu rozdeliť svoje akcie, čím zvýšia počet akcií a zároveň úmerne znížia cenu za akciu. Celková hodnota akcií sa tým nemení.

Spätné odkúpenie akcií – buybacky

 • Spoločnosť môže spätne odkúpiť svoje vlastné akcie, čím zníži počet akcií v obehu, čo môže zvýšiť hodnotu zvyšných obchodovaných akcií.

Zhrnutie

Akcia spoločnosti je viac ako len kus papiera; je to podiel na úspechu alebo neúspechu spoločnosti. Predstavuje vlastníctvo a môže poskytovať hlasovacie práva, dividendy a potenciálne zhodnotenie. Pochopenie povahy a dynamiky akcií spoločnosti je nevyhnutné pre každého, kto má záujem investovať alebo rozumie finančným trhom.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.