Čo je EPS – earnings per share – kľúčový indikátor

Zisk na akciu (EPS) je kľúčovým finančným ukazovateľom, ktorý sa používa na meranie ziskovosti spoločnosti na akciu. Vypočíta sa vydelením čistého zisku spoločnosti (po dividendách z prioritných akcií) počtom kmeňových akcií v obehu. EPS je vo finančnom svete široko používaným ukazovateľom, pretože poskytuje priamy pohľad na ziskovosť a finančné zdravie spoločnosti, čo je pre investorov pri posudzovaní hodnoty akcií kľúčové.

Porozumenie zisku na akciu

 • Interpretácia: Vyšší zisk na akciu znamená výraznejšiu ziskovosť, čo naznačuje, že spoločnosť je schopná generovať príjem pre svojich akcionárov. Naopak, nižší EPS môže signalizovať nižšiu ziskovosť a potenciálne menej atraktívnu investíciu.

Typy EPS

 1. Základný EPS: Tento ukazovateľ nezohľadňuje potenciálne zriedenie akcií a vypočítava sa podľa vyššie uvedeného vzorca.
 2. Zriedený zisk na akciu: Zriedený zisk na akciu zohľadňuje všetky konvertibilné cenné papiere, opcie, opčné listy a iné finančné nástroje, ktoré by sa potenciálne mohli premeniť na kmeňové akcie. Poskytuje najhorší možný scenár zisku na akciu, ak by sa všetky tieto cenné papiere konvertovali.

Faktory ovplyvňujúce zisk na akciu

 • Zisk spoločnosti: Hlavným faktorom EPS je čistý zisk spoločnosti. Zvýšenie čistého príjmu bude mať za rovnakých podmienok za následok vyšší zisk na akciu.
 • Vykupovanie alebo emisie akcií: Spätný nákup akcií znižuje počet akcií v obehu, čím potenciálne zvyšuje zisk na akciu. Naopak, vydanie väčšieho počtu akcií môže zriediť zisk na akciu.
 • Zmeny v kapitálovej štruktúre: Zmeny v kapitálovej štruktúre spoločnosti, ako napríklad emisia dlhu na spätný nákup akcií, môžu tiež ovplyvniť zisk na akciu.

Používanie EPS pri investičných rozhodnutiach

 • Miera rastu: Investori často sledujú mieru rastu zisku na akciu v priebehu času ako ukazovateľ trendu ziskovosti spoločnosti.
 • Porovnanie s pomerom PE: EPS je kľúčovou zložkou pomeru ceny k zisku (PE), ktorý je hlavnou metrikou oceňovania. Ukazovateľ PE delí aktuálnu trhovú cenu akcie jej ziskom na akciu.
 • Porovnanie odvetvia: Porovnanie EPS spoločností v rámci toho istého odvetvia môže poskytnúť prehľad o tom, ako dobre si spoločnosť vedie v porovnaní so svojimi konkurentmi.

Obmedzenia EPS

 • Kvalita zisku: EPS nezohľadňuje spôsob dosiahnutia zisku. Napríklad jednorazové zisky môžu zvýšiť zisk na akciu, čo poskytuje zavádzajúci obraz o priebežnej ziskovosti.
 • Neberie do úvahy štruktúru kapitálu: Základný zisk na akciu nezohľadňuje dlh spoločnosti a ani zriedený zisk na akciu nemusí plne zohľadňovať zložité finančné štruktúry, ktoré by mohli ovplyvniť základňu vlastného kapitálu spoločnosti.
 • Nie je samostatným ukazovateľom: Hoci je EPS cenným ukazovateľom ziskovosti spoločnosti, na komplexnú investičnú analýzu by sa mal používať spolu s ďalšími finančnými ukazovateľmi a kvalitatívnymi faktormi.

EPS je dôležitý finančný ukazovateľ, ktorý meria zisk spoločnosti na akciu a poskytuje prehľad o jej finančnej výkonnosti a ziskovosti. Pre investorov je však dôležité, aby pri prijímaní informovaných investičných rozhodnutí posudzovali EPS v širšom kontexte finančného zdravia spoločnosti, výkonnosti odvetvia a trhových podmienok.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.